Texte adoptate - Joi, 25 octombrie

Centuri de tranzacționare cent

Amendamentul 2 Propunere de regulament Considerentul 1 a nou 1a   Având în vedere angajamentul Uniunii pentru desfășurarea unor procese echitabile și despăgubirea victimelor, precum și constituția și convențiile referitoare la protejarea patrimoniului ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură UNESCOtrebuie asigurată restituirea obiectelor tranzacționate, dezgropate sau obținute în mod ilegal. În ceea ce privește exploatarea popoarelor și a teritoriilor, care, de obicei, duce la comerț ilicit și la trafic cu bunuri culturale, în special atunci când acest comerț ilicit și trafic provin din contextul unui conflict armat, prezentul regulament ar trebui să țină seama de caracteristicile regionale și locale ale popoarelor și teritoriilor, mai degrabă decât de valoarea de piață a producției culturale.

Amendamentul 3 Propunere de regulament Considerentul 2 2   Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, care îmbogățește viața culturală a tuturor și, prin urmare, ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului. În consecință, Uniunea ar trebui să interzică intrarea pe centuri de tranzacționare cent său vamal a bunurilor culturale exportate ilegal din țări terțe.

Patrimoniul cultural constituie unul dintre elementele de bază ale civilizației, având, printre altele, o valoare simbolică și constituind memoria culturală a umanității. El îmbogățește viața culturală a tuturor popoarelor și îi unește pe oameni în cunoașterea memoriei comune și în dezvoltarea civilizației. Prin urmare, patrimoniul ar trebui să fie protejat împotriva însușirii ilegale și a jafului.

Jefuirea siturilor arheologice a avut loc dintotdeauna, însă în prezent a ajuns la scară industrială. Atât timp cât este posibilă implicarea în comerțul lucrativ cu bunuri culturale dezgropate în mod ilegal și obținerea de profit fără riscuri notabile, aceste săpături și jafuri vor continua și în viitor. Valoarea economică și artistică a patrimoniului cultural creează o cerere puternică pe piața internațională, deoarece lipsa unor măsuri legale internaționale puternice sau aplicarea ineficientă a acestor măsuri conduce la transferul acestor centuri de tranzacționare cent către economia subterană.

Jefuirea siturilor arheologice și comerțul cu obiecte aparținând patrimoniului cultural dezgropate în mod ilegal este o infracțiune gravă care provoacă prejudicii semnificative celor afectați în mod direct sau indirect. Comerțul ilicit cu bunuri culturale contribuie, în multe cazuri, la impunerea cu forța a unei omogenizări culturale sau a unei expulzări, în timp ce prădarea și jefuirea bunurilor culturale duce, printre altele, la dezintegrarea culturilor.

În consecință, Uniunea ar trebui să interzică importul pe teritoriul său vamal al bunurilor culturale exportate ilegal din centuri de tranzacționare cent terțe, punând un accent deosebit pe bunurile culturale care provin din țări terțe afectate de conflicte armate, în special atunci când aceste bunuri au fost exportate de către organizații teroriste sau de către alte organizații criminale.

Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 2 a nou 2a   Autoritățile competente din țările terțe nu dispun întotdeauna de mijloace suficiente pentru a lupta împotriva traficului și comerțului ilicit cu bunuri culturale.

  • Cum să înveți să înțelegi graficele cu opțiuni binare
  • Ce este planul de tranzacționare al unui comerciant
  • 50 Cent - Wikipedia

De asemenea, aceste autorități pot fi afectate de corupție sau de alte forme de administrare defectuoasă. Atunci când bunurile culturale sunt scoase din contextul lor, populația este privată de obiceiurile și obiectele sale, precum și de locurile de comemorare și de lăcașurile de cult.

Dacă obiecte legate între ele sunt vândute separat, contextul istoric și valoarea științifică a acestor obiecte se pierd. Având în vedere imposibilitatea de înlocuire a bunurilor culturale și interesul public, posedarea acestor bunuri nu ar trebui să fie posibilă decât în anumite condiții.

Procedura de import trebuie să cuprindă o garanție privind depozitarea corespunzătoare după import, documentația, dreptul de acces al instituțiilor academice și muzeelor publice la bunul cultural respectiv și cooperarea în cazul unor cereri de restituire justificate.

Amendamentul 5 Propunere de regulament Considerentul 3 3   Având în vedere normele diferite aplicabile în statele membre în centuri de tranzacționare cent ce privește intrarea bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, ar trebui să se ia măsuri în special pentru a se garanta că importurile de bunuri culturale fac obiectul unor controale uniforme la intrare.

Amendamentul 6 Propunere de regulament Considerentul 4 4   Normele comune ar trebui să vizeze tratamentul vamal al bunurilor culturale din afara Uniunii care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, respectiv atât punerea lor în liberă circulație, cât și plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Așadar, centuri de tranzacționare cent măsuri de control ar trebui să vizeze nu numai bunurile puse în liberă circulație, ci și cele plasate sub un regim vamal special.

castiga bani online de acasa

Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să contravină însă principiului libertății de tranzit al mărfurilor și nici să depășească obiectivul de împiedicare a intrării bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii.

În consecință, măsurile de control ar trebui să excludă tranzitul, prevăzând însă posibilitatea plasării bunurilor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sub regimuri vamale speciale. Acest domeniu larg de aplicare nu ar trebui să depășească însă obiectivul care constă în a împiedica intrarea bunurilor culturale exportate ilegal pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția cazului în care ușor de câștigat 2 competente au motive întemeiate să creadă că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau din țara terță centuri de tranzacționare cent legile și reglementările acesteia.

Amendamentul 8 Propunere de regulament Considerentul 6 6   În regulament ar trebui să fie utilizate definițiile bazate pe cele din Convenția UNESCO privind mijloacele de interzicere și prevenire a importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală semnată la Paris la 14 noiembrie și din Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal semnată la Roma la 24 iuniela care sunt părți un număr semnificativ de state membre, având în vedere faptul că centuri de tranzacționare cent țări terțe și majoritatea statelor membre sunt familiare cu dispozițiile acestor convenții.

Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara terță în cauză, dacă aceasta este semnatară a Convenției UNESCO din și, prin urmare, este angajată în lupta împotriva traficului ilicit de proprietate culturală. În celelalte cazuri, persoana ar trebui să facă dovada exportului legal din țara de origine.

Pentru a se evita eludarea, atunci când bunurile culturale sunt introduse în Uniune dintr-o altă țară terță, persoana care dorește să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să demonstreze că bunurile respective au fost exportate legal din țara de origine.

În cazuri excepționale, dacă țara de origine a bunului cultural nu poate fi determinată cu certitudine și dacă această circumstanță este considerată a fi bine documentată și sprijinită prin dovezi de către autoritatea competentă, sau dacă bunurile opțiune binară pro pro au fost exportate din țara de origine înainte de și au fost deținute într-o țară terță în alte scopuri decât utilizarea lor temporară, tranzitul, exportul sau expedierea lor înainte de a fi introduse pe teritoriul vamal al Uniunii, dar deținătorul lor nu poate furniza documentele solicitate deoarece aceste documente nu erau utilizate în momentul exportului bunurilor culturale din țara de origine, cererea este însoțită de documentele justificative și informațiile corespunzătoare care demonstrează că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara terță în conformitate cu legile și reglementările acesteia din urmă sau furnizând dovezi cu privire la absența unor astfel de legi și reglementări.

Amendamentele 10 și 11 Propunere de regulament Considerentul 7 a nou 7a   Articolul 5 din Convenția UNESCO din prevede instituirea unuia sau mai multor servicii naționale pentru protecția patrimoniului cultural al statelor membre care sunt parte la convenție împotriva importului, exportului și transferului ilegal. În conformitate cu convenția respectivă, astfel de servicii naționale ar trebui dotate cu personal calificat suficient pentru a asigura protecția respectivă și pentru a permite colaborarea activă necesară dintre autoritățile competente ale statelor membre care sunt parte la convenție în materie de securitate și în lupta împotriva importului legal de bunuri culturale, în special în zonele de criză.

Statele membre care sunt deja parte la convenția respectivă ar trebui să respecte angajamentele prevăzute în aceasta, iar statele membre care încă n-au făcut acest lucru sunt invitate să procedeze de urgență la ratificarea convenției.

Amendamentul 12 Propunere de regulament Considerentul 8 8   Pentru a nu împiedica în mod disproporționat comerțul transfrontalier cu bunuri, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai bunurilor care au o anumită vechime.

În acest scop, este oportun să se stabilească un prag de vechime de de ani pentru toate categoriile de bunuri culturale.

  1. Interfața sa curată și instrumentele sale bogate în accesorii contribuie la dezlănțuirea creativității și sporirea gradului de productivitate.
  2. Când am început, știam că am nevoie de un program și un sistem, dar planurile de afaceri tradiționale mă făceau să-mi dau ochii peste cap și mă plictiseau de moarte.

Datorită acestui prag de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar centuri de tranzacționare cent a asigura protecția patrimoniului cultural. În acest scop, este oportun să se stabilească un prag minim de vechime pentru majoritatea categoriilor de bunuri culturale, în conformitate cu Regulamentul CE nr.

Anumite categorii de bunuri culturale nu ar trebui să fie supuse unui prag financiar din moment ce necesită o protecție sporită datorită riscului mai ridicat de furt, pierdere sau distrugere.

Datorită pragului de vechime, măsurile prevăzute de prezentul regulament se vor concentra asupra bunurilor culturale cu cea mai mare probabilitate de a fi vizate de tâlhari în zonele de conflict, fără a exclude alte bunuri al căror control este necesar pentru a asigura protecția patrimoniului cultural.

Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 10 10   Întrucât anumite categorii de bunuri culturale, și anume obiectele arheologice, elementele unor monumente, manuscrisele și incunabulele rare, sunt deosebit de vulnerabile la jafuri și distrugere, este necesar să se prevadă un sistem de control mai riguros înainte ca acestea să strategie pentru opțiuni binare 100 pe teritoriul vamal al Uniunii.

Un astfel de sistem ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din statul membru de intrare înainte de punerea în liberă circulație a bunurilor respective sau de plasarea lor sub un alt regim vamal decât cel de tranzit. Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență, ar trebui să fie în măsură să facă dovada legalității exportului din țara de origine, prin documente justificative și dovezi corespunzătoare, în special certificate de export sau licențe eliberate de țara terță de export, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare, documente de transport și evaluări ale experților.

Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere, pe baza unor cereri complete și corecte.

Forex Semnalează Analiza

Un astfel de opțiuni podcast ar trebui să impună prezentarea unei licențe eliberate de autoritatea competentă din primul stat membru al importului dorit înainte de importul pe teritoriul vamal al Uniunii.

Persoanele care doresc să obțină o altfel de licență ar trebui să fie în măsură să dovedească că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, în conformitate cu legile și reglementările acestei țări terțe sau de origine sau să dovedească absenței acestor legi centuri de tranzacționare cent reglementări.

Ținând seama în mod corespunzător de riscuri și de aplicarea principiilor obligației de diligență, exportul licit din țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, ar trebui dovedit prin documentele justificative și dovezile corespunzătoare certificate sau licențe de export eliberate de țara de origine, un document standardizat, în conformitate cu standardul Object ID, care reprezintă standardul internațional pentru descrierea bunurilor culturale, titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, centuri de tranzacționare cent de asigurare, documente lecții video cum să tranzacționați pe opțiuni binare transport care demonstrează că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara de origine în conformitate cu legile și reglementările acesteia din urmă.

În cazul în care nu sunt disponibile documente justificative, cererea ar trebui să includă o expertiză, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.

centuri de tranzacționare cent strategii de tranzacționare a roboților

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să decidă dacă să elibereze licența fără întârziere și în termenele specificate, pe baza unor cereri complete și corecte.

Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 10 a nou 10a   Ținând seama de natura specifică a bunurilor, rolul experților culturali din cadrul autorităților vamale este extrem de important, deoarece aceștia ar trebui să poată, dacă este necesar, să solicite informații suplimentare de la declarant și să analizeze bunurile culturale procedând la o expertiză fizică.

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 11 11   Pentru alte categorii de bunuri culturale, persoanele care doresc să le introducă pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să depună o declarație prin care să certifice și să își asume responsabilitatea pentru legalitatea exportului din țara terță și să ofere informații suficiente pentru identificarea bunurilor respective de către autoritățile vamale.

Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie furnizate prin intermediul unui document standardizat. Autoritățile vamale ar trebui să înregistreze intrarea bunurilor culturale respective, să păstreze originalele și să elibereze declarantului o copie a documentelor relevante, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă. Pentru a facilita procedura și din motive de securitate juridică, informațiile despre bunurile culturale ar trebui să fie centuri de tranzacționare cent prin intermediul unui document electronic standardizat.

Declarația electronică ar trebui să includă, de asemenea, certificatele sau licențele de export emise de țara de origine sau, în cazuri excepționale, din țara terță, care să ateste că bunurile culturale în cauză au fost exportate din țara respectivă în conformitate cu legile și reglementările țării de origine sau țării terțe, ori care să ateste absența unor legi sau reglementări.

centuri de tranzacționare cent a făcut bani de multe ori

În cazul în care legislația țării de origine sau a țării terțe nu prevede eliberarea unor licențe sau certificate de export, declarația importatorului trebuie să conțină documente justificative și dovezi corespunzătoare, cum ar fi titluri de proprietate, facturi, contracte de vânzare, documente de asigurare sau documente de transport. Bunurile culturale respective ar trebui înregistrate electronic, iar declarantului ar trebui să i se pună la dispoziție o copie a documentelor relevante prezentate, pentru a asigura trasabilitatea după intrarea bunurilor pe piața internă.

centuri de tranzacționare cent cum să faci cu adevărat idei de bani

Informațiile transmise autorităților competente prin declarația electronică ar trebui să le permită să ia măsuri suplimentare în cazul în care, pe baza unei analize de risc, consideră că respectivele bunuri ar putea face obiectul unui import ilicit. Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 12 12   Admiterea temporară a bunurilor culturale pentru cercetare pedagogică, științifică sau academică nu ar trebui să fie condiționată de prezentarea unei licențe sau a unei declarații.

Bunurile culturale care urmează a fi prezentate în cadrul târgurilor comerciale și al saloanelor internaționale de artă nu trebuie să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului.

Cu toate acestea, în cazul în care bunurile culturale sunt achiziționate și rămân pe teritoriul Uniunii, acestea ar trebui să fie condiționate de prezentarea unei licențe de import sau a unei declarații a importatorului, în funcție de categoria bunurilor culturale. Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 13 13   Depozitarea bunurilor culturale provenite din țări afectate de conflicte armate sau de catastrofe naturale ar trebui să fie permisă și fără prezentarea unei licențe sau a unei declarații în scopul asigurării siguranței și al conservării acestora.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 14 14   Pentru a ține seama de experiența acumulată în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament și de evoluția circumstanțelor politice și de altă natură care ar putea să pună în pericol bunurile culturale, însă fără a împiedica în mod disproporționat comerțul cu țările terțe, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea pragului de vechime pentru diferitele categorii de bunuri culturale.

centuri de tranzacționare cent cum să faci bani fără a investi fonduri

Totodată, această delegare ar trebui să-i permită Comisiei să actualizeze anexa, ca urmare a modificărilor aduse Nomenclaturii Combinate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor centuri de tranzacționare cent pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să centuri de tranzacționare cent desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Centuri de tranzacționare cent interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie privind o mai bună legiferare Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 15 15   Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta modalitățile specifice de admitere temporară și de depozitare a bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii, modelele de cereri de licențe de import și de formulare, de declarații ale importatorilor și de documente însoțitoare, precum și alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea acestora.

Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre.

Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr. Aceste modalități ar trebui să se aplice și pentru modelele electronice standardizate de cereri și formulare electronice pentru licențe de import, pentru lista motivelor pe baza cărora o cerere poate fi respinsă, pentru declarațiile electronice ale importatorilor și documentele însoțitoare, precum și pentru alte norme procedurale privind depunerea și prelucrarea electronică a acestora.

Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare și în ceea ce privește stabilirea modalităților de creare a unei baze de date electronice pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre, în cadrul Regulamentului UE nr.

  • Opțiuni video de vanilie
  • Tipul de opțiuni
  • Texte adoptate - Joi, 25 octombrie
  • castiga bani online de acasa

Crearea acestei baze de date poate face parte din programul de lucru instituit în temeiul articolului  din regulamentul respectiv. Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 15 a nou 15a   Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, dispozițiile aplicabile procedurilor vamale de control și de verificare sunt cele prevăzute de Regulamentul UE nr. Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 16 16   Ar trebui colectate 100 de metode de a câștiga bani pe internet relevante privind fluxurile comerciale de bunuri culturale, pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă a regulamentului și a oferi o bază pentru viitoarea evaluare a acestuia.

Fluxurile comerciale de bunuri culturale nu pot fi monitorizate eficient doar pe baza valorii sau a greutății lor, deoarece acești doi parametri pot varia.

Este esențial să se colecteze informații cu privire la numărul de articole declarate.

centuri de tranzacționare cent indicatori moderni pentru opțiuni binare

Întrucât în Nomenclatura combinată nu este specificată nicio unitate suplimentară de măsură pentru bunurile culturale, este necesar să se prevadă obligația declarării numărului de articole.

Pentru a asigura transparența și controlul public, ar trebui publicate cât mai multe informații.

Este esențial să se colecteze pe cale electronică informații cu privire la numărul de articole declarate. Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 17 17   Strategia și planul de acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale29 urmărește, printre altele, consolidarea capacităților autorităților vamale pentru a spori gradul de receptivitate față de riscurile în materie de bunuri culturale.

Ar trebui utilizat cadrul comun de gestionare a riscurilor prevăzut în Regulamentul UE nr.

centuri de tranzacționare cent tranzacționarea opțiunilor binare optonbt

Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 17 a nou 17a   Trebuie desfășurate campanii de conștientizare pentru cumpărătorii de bunuri culturale cu privire la riscurile bunurilor ilicite, iar actorilor pieței trebuie să li se acorde asistență pentru înțelegerea și aplicarea prezentului regulament. Statele membre ar trebui să implice punctele naționale de contact și alte servicii de informații de sector în procesul de diseminare a acestor informații.

Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 18 18   Statele membre ar trebui să introducă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament și să le comunice Comisiei. Statele membre ar trebui, de asemenea, centuri de tranzacționare cent notifice Comisia atunci când se aplică aceste sancțiuni. Este de dorit centuri de tranzacționare cent se asigure condiții echitabile și o abordare coerentă și, prin urmare, sancțiunile aplicate centuri de tranzacționare cent fiecare stat membru trebuie să fie similare în ceea ce privește natura și efectul lor.

Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 19 19   Comisiei ar trebui să i se acorde suficient timp pentru a adopta normele de aplicare a prezentului regulament, în special cele referitoare la formularele adecvate pentru cererea de eliberare a unei licențe de import sau pentru pregătirea unei declarații a importatorului. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată. Amendamentul 27 Articolul 1 — paragraful 1 Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru intrarea bunurilor culturale pe teritoriului vamal al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura pentru introducerea și importul bunurilor culturale pe teritoriul vamal al Uniunii. Amendamentul 28 Propunere de regulament Articolul 1 — paragraful 2 Prezentul regulament nu se aplică bunurilor culturale care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii. Prezentul regulament se aplică bunurilor culturale care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii în cazul în care autoritățile competente au motive întemeiate să creadă că bunurile culturale au fost exportate din țara de origine sau dintr-o țară terță cu încălcarea legilor și reglementărilor acesteia.

Amendamentul 36 Propunere de regulament Articolul 2 — alineatul 2 2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexă, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime din a treia coloană a tabelului din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în centuri de tranzacționare cent cu articolul 12, cu scopul de a modifica a doua coloană a tabelului din anexa I, ca urmare a modificărilor intervenite în Nomenclatura Combinată și de a modifica pragul minim de vechime și valoare din anexă, în lumina experienței acumulate în timpul punerii în aplicare a Regulamentului CE nr.

Amendamentul 37 Propunere de regulament Articolul 2 — alineatul 2 a nou 2a.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 12, acte delegate de modificare a anexei II în care sunt enumerate țările și categoriile de obiecte în legătură cu care există un risc specific de trafic ilicit, pe baza bazei de date a listelor roșii a obiectelor culturale aflate în pericol, publicate de Consiliul Internațional al Muzeelor ICOM.

Comisia se asigură că anexa II este actualizată periodic. Amendamentul