Studiu de caz: ce dobânzi sunt oferite pe piață, pentru economii de 10.000 de lei, pe un an

Câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă, Compară Dobânda Reală (DAE) şi Câştigul Real la toate băncile

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I din Legea nr. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, menționând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. Prin Încheierea din 21 februariepronunțată în Dosarul nr. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Florin-Alin Păștean într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită obligarea părților la restituirea echivalentului sumei depuse sub formă de libret de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme, a sumei actualizate corespunzător cu rata inflației, precum și a dobânzii aferente.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că prevederile criticate încalcă egalitatea în drepturi a cetățenilor, întrucât acestea reglementează aspecte cu privire la posibilitatea de despăgubire numai în cazul deponenților care au constituit depozite în vederea achiziționării de autoturisme, neavând în vedere și persoanele ce au depus anumite sume pentru dobânzi și câștiguri în autoturisme. Se consideră că nu este nicio diferență între situația persoanelor fizice care au depus în conturi sume pentru constituirea unor depozite în vederea achiziționării de autoturisme [8.

Astfel, în ambele situații este vorba de contracte de depozit bancar, care instituie în sarcina depozitarului obligația de restituire a sumelor de bani depuse actualizate, la cererea titularului contului, împreună cu dobânda legală sau contractuală aferentă, după caz, actualizată, sau, în mod excepțional, acordarea unei despăgubiri cu valoare compensatorie.

În contextul criticilor de neconstituționalitate, are în vedere și aspecte referitoare la denominarea monedei naționale, la deprecierea puterii de cumpărare a monedei și la necesitatea actualizării sumelor în discuție cu rata inflației și precizează că nu se justifică lăsarea în sarcina deponenților a acestor aspecte, deoarece banca în calitate de depozitar are obligația de a oferi garanții deponenților pentru recuperarea banilor.

câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă noi sisteme de tranzacționare pentru opțiuni binare

Astfel, chiar dacă depozitul bancar se deosebește de depozitul de drept comun prin faptul că băncii depozitare și, implicit, statului îi este permisă utilizarea banilor depuși în alte scopuri de-a lungul timpului, obligația de restituire la solicitarea deponentului subzistă în ambele cazuri. În contextul criticilor formulate, menționează jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv Decizia din 10 iuliepronunțată în Cauza Asociația și Liga pentru Protecția Cumpărătorilor de Autoturisme și alți de reclamanți împotriva României, și Hotărârea din 8 noiembriepronunțată în Cauza Blidaru împotriva României.

Față de cele prezentate, consideră că legislația în materie este deficitară și aduce atingere unor principii fundamentale ale statului de drept, respectiv egalitatea și nediscriminarea, prevăzute de art.

Judecătoria Arad - Secția civilă opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale prin care s-a statuat că principiul egalității presupune un tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite.

Or, în speța de față situația autorului excepției de neconstituționalitate care a depus la Casa de Economii și Consemnațiuni C. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

  1. Dobânzi tot mai mici la depozite bancare. Câştigurile ajung să fie anulate de comisioane şi taxe
  2. Există mai multe modalități prin care ne putem investi banii în UK.

Or, autorul excepției de neconstituționalitate nu se află într-o astfel de situație, câtă vreme acesta a constituit doar un depozit cu dobândă și doar cu posibilitatea de a câștiga un autoturism, scopul celor două categorii fiind diferit. Potrivit dispozițiilor art. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, legiuitorul a dorit să reglementeze câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă persoanelor care au constituit depozite în vederea achiziționării de autoturisme și care este în mod obiectiv diferită de cea a persoanelor care au constituit un depozit cu dobândă și doar cu posibilitatea de a câștiga un autoturism, sens în care apreciază că este aplicabilă jurisprudența Curții Constituționale cu privire la art.

Prin urmare, acesta nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite.

Legături conexe

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale. În acest sens arată că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate deoarece, în înțelesul dispozițiilor legale criticate, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziționării de autoturisme, existente în sold, fără dobândă aferentă și din care nu s-au efectuat retrageri.

Or, libretul de economii cu dobândă și câștiguri nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Prin urmare, dispozițiile legale criticate nu conțin nicio reglementare care să aducă atingere egalității cetățenilor în drepturi, care presupune un tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, iar acesta nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite.

Produse recomandate

În acest context, menționează jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă cu privire la principiul egalității în drepturi și al nediscriminării, precum și cu privire la protecția bunurilor. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art.

Identificare cu card si token virtual

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozițiile art. Însă, având în vedere dinamica legislativă în materie și tehnica legislativă cu privire la integrarea actelor normative modificatoare în actul normativ modificat, precum și motivarea autorului excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că obiectul acesteia îl constituie dispozițiile art.

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. De asemenea, este invocat art. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică dispozițiile legale prin prisma unei pretinse discriminări deduse din situația în care acesta se găsește, respectiv aceea de persoană fizică ce a depus la Casa de Economii și Consemnațiuni C.

Prin urmare, consideră că nu există nicio diferență între persoanele care demo cont de opțiuni depus în conturile Casei de Economii și Consemnațiuni C. Prin urmare, autorul este nemulțumit de faptul că libretele de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme nu sunt cuprinse în despăgubirile prevăzute de normele criticate și că deprecierea leului ca urmare a denominării este suportată de deponent, considerând că se încalcă principiul egalității.

Cu privire la dispozițiile art. În același timp, presupune și dreptul la diferențiere în tratament juridic, dacă situațiile în care se află cetățenii sunt diferite. Altfel spus, situațiilor egale să le corespundă un tratament juridic egal, iar situațiilor diferite, un tratament juridic diferit. Prin urmare, încălcarea principiului egalității câștigurile ilegale rapid nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, sau dacă există o disproporție între scopul urmărit prin tratamentul inegal și mijloacele folosite a se vedea, spre exemplu, Decizia nr.

Referitor la prevederile art. Un tratament diferit este discriminatoriu dacă nu are o justificare obiectivă și rezonabilă, adică dacă nu urmărește un scop legitim sau dacă nu există o relație rezonabilă de proporționalitate între mijloacele folosite și obiectivul menționat. Mai mult, statele contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă și în ce măsură diferențele dintre situații din alte aspecte similare justifică distincții în tratament; această marjă este aplicabilă, de obicei, atunci când este vorba de luarea unor măsuri generale în materie economică sau socială a se vedea Hotărârea din 12 pronunțată în Cauza Stec și alții împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, paragraful Cu privire la cele două produse bancare în discuție, prin Decizia nr.

câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă modul în care oamenii au câștigat cel mai rapid

Cu acel prilej, instanța de contencios constituțional a reținut că, deși cele două categorii de librete de economisire libretul de economii constituit în vederea achiziționării de autoturisme, respectiv libretul de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme aveau aceeași natură juridică, fiind contracte de depozit neregulat, constituite în scop de economisire, totuși acestea generau situații juridice diferite pentru deponenți. Astfel, în cazul depozitului constituit în vederea achiziționării de autoturisme, deponentul nu putea retrage suma depusă, în caz contrar pierzând dreptul de prioritate pe lista viitorilor cumpărători.

Așadar, în acest caz, depozitul devenea scadent doar când se constituia suma necesară achiziționării unui autoturism, respectiv la finalul perioadei contractuale. În acest câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă, și în prezent actul normativ criticat menține condiția neafectării soldului inițial, respectiv de a nu fi fost efectuate retrageri din contul curent constituit cu acest scop.

Curtea reține că prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. Fondul de câștiguri se va completa și cu contribuțiile depunătorilor ale căror librete au ieșit câștigătoare.

Dobanda castigata din depozite la termen se impoziteaza?

Condițiile de participare la tragerile la sorți, precum și cuantumul contribuției câștigătorilor de autoturisme la fondul de câștiguri se stabilesc de Ministerul Finanțelor art. În decursul timpului, ca urmare a schimbărilor survenite în viața politică și economică a țării, legiuitorul a fost preocupat de adoptarea unor măsuri care să reglementeze trecerea de la o economie centralizată la economia de piață și să adapteze legislația la noul regim democratic, sens în care au fost adoptate mai multe acte normative atât în ceea ce privește reglementarea situației persoanelor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni sume de bani în vederea face bani euro unor autoturisme, cât și cu privire, spre exemplu, la punerea, în aplicare a politicilor de liberalizare a prețurilor pe etape, la pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană, sens în care a avut loc un proces de denominare a monedei naționale cu implicații în procesul inflaționist în plan economic și financiar.

Astfel, în mod punctual, prin Decretul-Lege nr. În ceea ce privește titularii conturilor curente personale pentru cumpărarea de autoturisme, aceștia au făcut obiectul unor acte normative prin care s-au reglementat anumite aspecte legate de despăgubirea persoanelor care au depus, până la un anumit termen, diferite sume de bani cu destinația respectivă, cadru legislativ în care se înscriu și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Conturi bancare din UK cu dobânzi

Adoptarea acestei ordonanțe de urgență, potrivit expunerii de motive și preambulului acesteia, s-a realizat ca urmare a necesității instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C. Astfel, în virtutea art. Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. Astfel, titularul libretului de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme urmărește obținerea unei dobânzi pentru suma depusă, în conformitate cu cele stabilite prin contractul bancar termen depozit, scadența dobânzii etc.

În cazul depozitelor, respectiv al conturilor curente personale constituite în vederea cumpărării de autoturisme, titularul depozitului vizează achiziționarea unui autoturism, de asemenea, în condițiile legii.

Aplicând considerentele de principiu mai sus enunțate referitoare la prevederile art. Față de cele expuse, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată în raport cu prevederile art.

Care este cea mai mare dobândă de pe piață, pentru economii

Distinct investiții cu recenzii etoro acestea, Curtea reține că în contextul mai sus precizat au fost adoptate și prevederile Legii nr. Astfel, în virtutea acestor acte normative, sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii și Consemnațiuni C.

Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanților legali ai acestora.

câștigurile pe internet la depozitele cu dobândă robot pentru opțiuni binare iq opțiuni recenzii

Drepturile de creanță asupra sumelor depuse, dobânzilor și câștigurilor sunt imprescriptibile.