Decăderea valorii opțiunii,

Conținutul

  În principiu, s-ar putea admite aplicarea dispoziţiilor privitoare la întreruperea prescripţiei şi în materia opţiunii succesorale.

  • Stingerea dreptului de opţiune succesorală - Notar Public Bucuresti
  • DECIZIE 15/07/ - Portal Legislativ

  În fapt însă, problema întreruperii prescripţiei — cu consecinţa începerii curgerii unui nou termen de opţiune posterior întreruperii — nu se pune în această materie.

  Chiar dacă succesibilul a renunţat la moştenire şi vrea să revină asupra renunţării, o poate face — după cum vom vedea — în condiţiile prevăzute de lege, numai înăuntrul termenului de opţiune iniţial.

  decăderea valorii opțiunii

  Repunerea în termen. Potrivit art.

  decăderea valorii opțiunii

  NCC cel care din motive temeinice, nu şi-a exercitat în termen dreptul de decăderea valorii opțiunii poate cere organului de jurisdicţie competent repunerea în termen şi judecarea cauzei.

  Este vorba deci de cazuri fortuite casusadică împrejurări neîmputabile succesibilului, dar care nu sunt totuşi împiedicări absolute, ca cele reprezentând forţa majoră vis maior.

  Caracterul mai mult sau mai puțin inedit al recentelor reglementăƒri, la care vom face referire în cele ce urmeazăƒ, poate fi discutat, însムconsiderăƒm cムesențialムpentru noua lege civilムeste eficiența ei și nicidecum originalitatea, care nu trebuie sムreprezinte un scop în sine. Prin urmare, preluarea unor soluții deja consacrate, în legislații străƒine sau chiar în reglementăƒri interne aflate anterior în vigoare, nu este nicidecum criticabilムca modalitate de alcăƒtuire a unei reglementăƒri viitoare. Totuși, în măƒsura în care soluțiile juridice astfel recuperate provin din sisteme de drept privat care propun abordăƒri diferite cu privire la problemele de tranșat, existムriscul deloc neglijabil ca una și aceeași lege sムprezinte incoerențe, respectiv sムaducムdezlegăƒri contradictorii pentru chestiuni juridice conexe.

  De exemplu, ascunderea cu rea-credinţă a morţii lui de cuius de către comoştenitori; neexercitarea de către mamă a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti părăsirea copilului ; îndrumarea greşită dată de notar, urmată de tergiversări din partea organului administraţiei locale.

  Considerăm că şi boala succesibilului, dacă este gravă şi de durată, poate constitui motiv temeinic de repunere în termen iar nu forţa majoră, cum se consideră uneori, pentru că nu este cauză externă.

  Luni, 17 octombrieDosare Juridice - Noul Cod Civil Termenul, ca modalitate a obligatiilor, este reglementat in art. O reglementare noua si importanta aferenta acestei teme este decaderea din termen. Debitorul decade din beneficiul termenului daca se afla in stare de insolvabilitate sau, dupa caz, de insolventa declarata in conditiile legii, precum si atunci cand, cu intentie sau din culpa grava, diminueaza garantiile acordate creditorului sau nu constituie garantiile promise creditorului. Starea de insolvabilitate este o situatie de fapt ce rezulta din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executarii silite, fata de valoarea totala a datoriilor exigibile.

  Subliniem că repunerea în termen, care poate produce efecte şi faţă de terţi, tendință în comerțul pe internet de competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti.

  Notarii sau organele administraţiei publice nu au competenţa de a repune în termen.

  decăderea valorii opțiunii

  În schimb, potrivit art. În mod asemănător se pune problema, şi decăderea valorii opțiunii lumina art.

  Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în temeiul prezentei legi. În sfârşit, se pune problema ce efecte produce admiterea de către instanţă a cererii de repunere în termen.

  decăderea valorii opțiunii

  Apreciem că instanţa poate acorda un termen rezonabil pentru exercitarea dreptului de opţiune termen care, după părerea noastră, va putea depăşi un an de la data cand au luat sfârşit împrejurările care împiedicau exercitarea dreptului de opţiune, mai ales dacă judecarea cererii de repunere în termen a implicat o perioadă mai lungă.

  În schimb, dacă succesibilul în cererea de repunere în termen sau în cursul soluţionării cererii declară că accept moştenirea ori natura acţiunii intentate implică voinţa succesibilului de a accepta moştenirea de exemplu, acţiune de partajinstanţa nu va mai acorda un termen pentru exercitarea dreptului de opţiune succesorală.

  • Blog - Dialog la lansarea volumului Decădere | Editura ASCR

  Dar dacă voinţa succesibilului se manifestă în sensul acceptării numai după întocmirea inventarului art. Efectele împlinirii termenului de opţiune succesorală.

  decăderea valorii opțiunii

  Dacă succesibilul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune în termenul de un an, în puterea legii se stinge dreptul de a accepta moştenirea şi, o dată cu acest drept, se stinge — cu efect retroactiv — şi titlul său de moştenitor; el devine străin de moştenire. Prin urmare, stingerea dreptului de opţiune atrage stingerea chiar a vocaţiei succesorale. Neexercitarea dreptului de opţiune în termenul prevăzut de lege nu se confundă însă cu renunţarea la moştenire.

  De exemplu, succesibilul care a pierdut termenul poate beneficia de repunerea în termen, ceea ce nu se poate admite în cazul renunţătorului.

  decăderea valorii opțiunii

  Nici repunerea de drept în termenul de acceptare Legea nr. Precizăm de asemenea că stingerea titlului de moştenitor, a vocaţiei succesorale, produce efecte absolute erga omnes ; poate fi invocată — ca şi renunţarea la moştenire — de către şi faţă de orice persoană interesată, cum ar fi comoştenitorii legali sau moştenitorii subsecvenţi, legatarii, creditorii sau debitorii succesiunii etc. Ea poate fi invocată şi în cadrul unor acţiuni reale; de exemplu, posesorul unui imobil succesoral, acţionat în revendicare, poate invoca excepţia de neacceptare în termen a moştenirii.

  Dialog la lansarea volumului Decădere Dialog la lansarea volumului Decădere