INTRODUCERE

Rata de opțiuni binare de la valery andryashin

Revista de proprietate intelectuală Intellectus : apare din anulavând o periodicitate trimestrială; abordează multilateral diverse aspecte ale proprietății intelectuale, prevederile legislației naționale şi internaționale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite domenii ale ştiinței, economiei şi tehnicii; face parte din Lista revistelor ştiințifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de clasifi care B la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este Consiliul Național pentru Acreditare şi Atestare CNAA.

Digestul AGEPI INFO, supliment la revista Intellectus : tratează diverse aspecte ale protecției proprietății intelectuale, relevă me ca nis mul obținerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de proprietate in te lec tuală, pune la dispoziția publicului informația privind tezaurul intelectual al țării, re produce unele materiale din presa scrisă şi cea electronică cu referință la proprietatea intelectuală; cuprinde rubrica Bursa invențiilor.

Andrei Doga nr. Mărci Cereri de înregistrare Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parțial Lista certifi catelor de înregistrare a mărcilor eliberate în decembrie Lista mărcilor reînnoite IV. Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate Decizii ale instanțelor judecătoreşti IX.

Materiale de informare din domeniul proprietății intelectuale Plant varieties Geographical indications, appellations of origin, traditional specialties guaranteed Court decisions IX. Intellectual property information materials Secțiuni speciale sunt destinate invențiilor, soiurilor de plante, mărcilor, indicațiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale.

Utilizatorii pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecției, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Buletinul include indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte ofi ciale, regulamente, convenții internaționale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. Buletinul oferă în condiții avantajoase spațiu pentru publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activități.

Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, geographical indications, appellations of origin, industrial designs.

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.

sistem secret pentru opțiuni binare

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published offi cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

În conformitate cu Legea, brevetele de invenție sunt eliberate de AGEPI şi certifi că prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invențiilor. O invenție este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

câștigurile pe internet de captcha

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. În prezenta Secțiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenție acordate, brevetele de invenție de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naționale. Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasifi cării Internaționale de Brevete CIBprima literă din indice fi ind simbolul unei secțiuni CIB.

Legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law No. In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention.

An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

tranzacționarea opțiunilor la bursa de la Moscova

The patent application shall be fi led with the AGEPI, directly or through a representative, by any person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. In the Section are published data concerning the fi led patent applications, granted patents for invention, granted short-term patents for invention and patents issued in accordance with the national procedure.

The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the International Patent Classifi cation IPC indexes, the fi rst letter being the symbol of a IPC section. Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Conform art. Săptămânalul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.

P ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in accordance with Art. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

According to Art. The weekly includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.

  • Matricea swat a analizei Sberbank. Analize SWOT și PEST ale Sberbank
  • Opțiuni binare de distribuire a veniturilor
  • Câștigurile pe Internet recenzii probabilitate
  • Creditarea și depozitele.

It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. Adiţional este descrisă combinaţia de hemifumarat tenofovir alafenamidă, cobicistat, emtricitabină şi elvitegravir, precum şi combinaţia de hemifumarat tenofovir alafenamidă, cobicistat, emtricitabină şi darunavir.

In addition, the combination of tenofovir alafenamide hemifumarate, cobicistat, emtricitabine, and elvitegravir, and the combination of tenofovir alafenamide hemifumarate, cobicistat, emtricitabine, and darunavir, are disclosed.

cum să faci bani în numerar

Claims: 33 Fig. Cutia, conform invenţiei, este executată demontabilă, transformabilă într-un suport cu ramă pentru articol, de exemplu pentru un tablou, unde dimensiunea suportului depăşeşte dimensiunea fundului cutiei. Aceasta se realizează datorită faptului că, conform primei variante, suportul pentru tablou este format de fundul cutiei, două faţete laterale şi capac, îmbinate între ele într-un singur plan într-o piesă unică prin elemente de legătură, amplasate pe muchiile fundului, capacului rata de opțiuni binare de la valery andryashin faţetelor laterale printr-o îmbinare frontală.

Carti Biblioteca Feaaj

Rama, care constă din elemente de îmbinare şi care formează celelalte două faţete laterale ale cutiei, se fixează pe suportul pentru tablou. Locul îmbinării suprafeţelor fundului şi capacului cu suprafeţele faţetelor laterale este realizat astfel, încât permite îndoirea faţetelor laterale la un unghi de 90 f ără a compromite integritatea. Rama se fixează pe suport la fel ca în prima variantă. Cutia, conform invenţiei, poate fi completată cu, cel puţin, un element prelungitor suplimentar pentru suport şi cu, cel puţin, două elemente prelungitoare suplimentare pentru ramă.

The box, according to the invention, is made demountable, transformable into a base with frame for the article, for example for a picture, where the size of the base is larger than the size of the box bottom.

comerț de schimb criptografic

This is achieved due to the fact that, according to the first embodiment, the base for the picture is formed by the bottom of the box, two side faces and the cover, interconnected with each other in the same plane in a single piece by connectors, placed on the edges of the bottom, cover and side faces by a front joint. The frame, consisting of prefabricated elements and forming the other two lateral faces of the box, is fixed on the base for the picture.

According to the second embodiment, as a base for the article serve two identical elements of L-shaped section, each of which forms two planes, placed at an angle of 90, wherein one of the elements is used as the bottom of the box and as one of the side faces, and the second as the cover and the second side face.

The bottom and cover planes junction with the planes of the side faces is made so that allows to bend the lateral faces at an angle of 90 without damaging the integrity.

Carti Biblioteca Feaaj - [XLSX Document]

The frame is fixed on the base as in the first embodiment. The box, according to the invention, can be equipped with at least an additional Jeton VK element for the base and with at least two additional lengthening elements for the frame.

Claims: 12 Fig. Procedeul de formare a straturilor nanometrice amorfe de oxizi şi hidroxizi prin descărcări electrice prin impuls constă în efectuarea descărcărilor electrice prin impuls între electrodul-sculă şi suprafaţa de prelucrare a piesei, conectate la circuitul de descărcare a generatorului de impulsuri de curent.

Descărcările electrice se întreţin pe pete electrodice reci. Piesa prelucrată este conectată în circuitul de descărcare în calitate de catod. Petele electrodice reci scanează suprafaţa prelucrată.

The process for the formation of nanometric amorphous oxide and hydroxide layers by pulsed electric discharges consists in carrying strategii de tranzacționare pe tendințele opțiunilor binare pulsed electric discharges between the tool electrode and the working surface of the piece, connected to the discharge circuit of the current pulse generator.

Electrical discharges are maintained on cold electrode spots. The workpiece is connected into the discharge circuit as a cathode.

The cold electrode spots scan the worked surface. Totodată, plăcile 3 sunt amplasate rata de opțiuni binare de la valery andryashin între plăcile 1 şi 2.

Plăcile 1, 2 şi 3 sunt unite între ele prin elemente de îmbinare 8. La capetele opuse ale plăcilor de ghidare 1 şi 2 sunt fixate câte o placă de oprire 5în fiecare dintre ele fiind executat câte un orificiu străpuns pentru un bulon 6 de fixare a plăcilor 3.

The electrodes 4 are installed with the rods in coaxial through holes, made uniformly in two guide plates 1 and 2 and in two plates 3 for the fixation of electrodes 4. At the same time, the plates 3 are placed between the plates 1 and 2 in parallel. The plates 1, 2 and 3 are interconnected by connecting elements 8. At the opposite ends of the guide plates 1 and 2 are fixed a thrust bar 5in each of which being made a through hole for a screw 6 for the fixation of the plates 3. Claims: 1 Fig.

Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu rata de opțiuni binare de la valery andryashin obţinere a compuşilor cu formula Ila compoziţii farmaceutice care conţin un compus cu formula I şi la utilizarea unui compus cu formula I sau a unei sări de adiţie a acestuia cu un acid sau o bază acceptabilă farmaceutic. Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu de obţinere a compuşilor cu formula Ila compoziţii farmaceutice care conţin un compus cu formula I sau o sare de adiţie a rata de opțiuni binare de la valery andryashin cu un acid sau o bază acceptabilă farmaceutic, şi la utilizarea compoziţiilor farmaceutice în fabricarea medicamentelor.

The invention also relates to a process for the preparation of compounds of formula Ipharmaceutical compositions comprising a compound of formula I or an addition salt thereof with a pharmaceutically acceptable acid or base and use of pharmaceutical compositions in the manufacture of medicaments. Claims: 24 Fig. Claims: 48 Fig. În funcţie de proprietăţile lor, deşeurile de mase plastice prelucrate se mărunţesc preliminar sau se transportă direct la etapa de mărunţire principală.

Pentru mărunţirea prelimnară sunt utilizate shreddere capabile să reducă dimensiunile materialului încărcat până la 50 mm. Masele plastice astfel tăiate, în dependenţă de natura lor refractaritatesunt mărunţite în concasoare sau mori până la fracţia de la 0,5 până la 10 mm.

Mărunţirea preliminară permite optimizarea procesului, deoarece, ulterior, materialul se prelucrează mai uşor în mori. Depending on its properties, the processed plastic waste is subjected to preliminary comminution or directly sent to the main comminution step. For preliminary comminution are used shredders capable to reduce the size of the loaded material up to 50 mm.

Preliminary comminution allows to optimize the process as, later on, the material is easier processed in the mills. The comminuted material is further subjected to extrusion at a temperature of C up to the care a făcut tranzacționarea banilor of a homogeneous mass. Totodată ca analog al mijloacelor băneşti, în prezenta invenţie se folosesc cecurile electronice bancare la purtător, care corespund regulilor şi cerinţelor bancare ale legislaţiei în vigoare.

Blocurile aplicaţiei client sunt realizate grupate în module pe categorii, care corespund statutului utilizatorului, determinat de blocul de autorizare a aplicaţiilor client şi server, cu asigurarea posibilităţii presetării setului de parametri de circulaţie a cecurilor de fiecare categorie.