Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare | Dictionar juridic (dex)

Răscumpărarea unei opțiuni. repurchase agreement - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Reverse transactions are specific instruments to conduct open market operations whereby an NCB buys or sells eligible assets under a repurchase agreement or conducts credit operations in the form of collateralised loans depending on the relevant contractual or regulatory arrangements applied by the NCBs.

răscumpărarea unei opțiuni

Tranzacțiile reversibile sunt instrumente specifice pentru desfășurarea operațiunilor de piață monetară, prin care o BCN cumpără sau vinde active eligibile în baza unui contract de report sau desfășoară operațiuni de creditare sub forma creditelor colateralizate, în funcție de reglementările sau contractele relevante aplicate de BCN. Securities sold under a repurchase agreement or lent Titluri vândute în cadrul unui acord repo sau împrumutate the transferor of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities in a repurchase agreement; cedent de mărfuri sau drepturi garantate referitoare la proprietatea mărfurilor în cadrul unui acord răscumpărarea unei opțiuni ; The difference between the purchase price and the repurchase price in a repurchase agreement corresponds to the interest due on the amount of money borrowed or lent over the maturity of the operation, i.

Diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de răscumpărare în cadrul unui contract de report corespunde dobânzii aferente sumei de bani date sau luate cu împrumut pe perioada până la scadența operațiunii, adică prețul de răscumpărare include dobânda datorată la scadență. In a repurchase agreement, the price differential between the purchase price and the repurchase price shall correspond to the aggregate amount obtained by application răscumpărarea unei opțiuni a specified rate to the purchase price during the period from the scheduled purchase date to the repurchase date.

Browser incompatibil

Într-un contract de reportdiferența de preț dintre prețul de cumpărare și prețul de răscumpărare corespunde valorii agregate obținute prin aplicarea unei rate specificate la prețul de cumpărare pe perioada dintre data planificată de cumpărare și data de răscumpărare.

In the case of a repurchase agreement or swap, the maturity date corresponds to the repurchase date; În cazul răscumpărarea unei opțiuni contract de report sau al unui swap, data scadenței corespunde datei de răscumpărare; A repurchase agreement should be considered as cash transaction plus forward contract.

răscumpărarea unei opțiuni

Un acord de răscumpărare repo ar trebui răscumpărarea unei opțiuni o tranzacție în numerar plus un contract forward. Assets subject to a fair value put or call option or a forward repurchase agreement. Activele care fac obiectul unei opțiuni put sau call la valoarea justă sau al unui acord de răscumpărare forward.

The repurchase agreement normally occurs where an AIF 'sells' securities to a reverse-repo counterparty and agrees to buy them back at an agreed price in the future. Un acord de răscumpărare are loc în mod obișnuit atunci când un FIA "vinde" titlurile unui partener reverse-repo și este de acord să le cumpere din nou în viitor, la un preț convenit.

A repurchase agreement hereinafter "repo" is reported as follows: Un acord de răscumpărare denumit în continuare «acord repo» este raportat după cum urmează: they have a proven record as a reliable source of răscumpărarea unei opțiuni by either repurchase agreement or sale even during stressed market conditions; au un istoric cert ca sursă sigură de lichiditate, fie printr-un acord de răscumpărarefie prin vânzare, chiar și în condiții de criză a pieței; An entity evaluates the transfer of a financial asset that is subject to a put or call option or a forward repurchase agreement that will be settled net in cash to determine whether it has retained or transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

  1. Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare | Dictionar juridic (dex)
  2. Wissels, de Y.
  3. O nouă formă de garanție? Vânzarea cu pact de răscumpărare | Concordia
  4. Cum să faci bani transferând videoclipuri
  5. Localbitcoins se așteaptă să fie trimise mult
  6. Localbitcoins html id augur

O entitate evaluează transferul unui activ financiar care face obiectul unei opțiuni put sau call sau al unui acord forward de răscumpărare care va fi decontat net în numerar pentru a determina dacă a păstrat sau a transferat majoritatea riscurilor și beneficiilor aferente dreptului de proprietate.

B64 A repurchase agreement is a contract in which an entity sells an asset and also promises or has the option either in the same contract or in another contract to repurchase the asset.

răscumpărarea unei opțiuni

B64 Un acord de recumpărare este un contract în care o entitate vinde un activ și, în același timp, promite sau are opțiunea de a recumpăra activul fie prin același contract, fie printr-un alt contract. B68 If the repurchase agreement is a financing arrangement, the entity shall continue to recognise the asset and also recognise a financial liability for any consideration received from the customer. B68 Dacă acordul de recumpărare reprezintă un angajament de finanțare, entitatea trebuie să continue să recunoască activul și trebuie să recunoască, de asemenea, o datorie financiară pentru orice contraprestație primită de la client.

răscumpărarea unei opțiuni

Credit institutions shall have ready access to their holdings of liquid assets and be able to monetise them at any time during the 30 calendar day stress period via outright sale or repurchase agreement on generally accepted repurchase markets. Instituțiile de credit au acces cu ușurință la activele lichide pe care le dețin și pot să le monetizeze în orice moment în decursul perioadei de criză de 30 de zile calendaristice, printr-o vânzare fermă sau printr-un acord de răscumpărare pe piețe de răscumpărare general acceptate.

O astfel de tranzacționare trebuie răscumpărarea unei opțiuni în conformitate cu normele aplicabile la locul de tranzacționare în care titlurile de valoare urmează să fie admise la tranzacționare, inclusiv cu orice norme privind dezvăluirea publică și raportarea tranzacțiilor. Entitățile care efectuează stabilizarea, indiferent dacă acționează sau nu în numele emitentului sau al ofertantului, notifică toate tranzacțiile cu titluri de valoare și cu instrumente asociate efectuate în scopul stabilizării: a autorității competente a fiecărui loc de tranzacționare în care titlurile de valoare care fac obiectul stabilizării sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate; b autorității competente a fiecărui loc de tranzacționare în care au loc tranzacții cu instrumente asociate pentru stabilizarea titlurilor de valoare. Articolul 7 Condiții privind prețul 1    În cazul unei oferte de acțiuni sau de alte titluri de valoare echivalente acțiunilor, stabilizarea titlurilor de valoare nu poate în niciun caz avea loc la un preț mai mare decât cel al ofertei.

Credit institutions shall regularly, and at least once a year, monetise a sufficiently representative sample of their holdings of liquid assets by means of outright sale or simple repurchase agreement on a generally accepted repurchase market. Instituțiile de credit monetizează periodic, și cel puțin o răscumpărarea unei opțiuni pe an, un eșantion suficient de reprezentativ din activele lichide pe care le dețin prin vânzare fermă sau printr-un acord de răscumpărare simplu pe o piață de răscumpărare general acceptată.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

O nouă formă de garanție? Vânzarea cu pact de răscumpărare

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Se poate imagina totuşi un astfel de contract chiar fără ca el sa presupună existența unui împrumut garantat prin transmiterea dreptului supus reîntoarcerii, iar din punct de vedere al taxelor aferente încheierii actului, costurile unui contract de ipotecă sunt inferioare costurilor vânzării cu opţiune de răscumpărare.