Problemă: Văd mai multe faze ale canalelor cu secvențe diferite, cum ar fi 6-Închis și 7-Închis.

Valoarea opțiunii este asociată cu, Tipuri de câmpuri

Conținutul

  Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  Traducere "a opțiunii" în engleză of the option Alte traduceri Aplicarea neuniformă de către statele membre a opțiunii de scutire a microentităților va conduce la fragmentarea pieței unice. Uneven application by member states of the option to exempt micro-entities will lead to fragmentation of the single market.

  Aceste excepții sunt permise deoarece valoarea intrinsecă a opțiunii și prima contractului forward pot fi în general evaluate separat. These exceptions are permitted because the intrinsic value of the option and the premium on the forward can generally be measured separately.

  Prin urmare, dacă valoarea-timp a opțiunii se referă la: Hence, if the time value of the option relates to: rata dobânzii fără risc pentru durata de viață a opțiunii.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  Drept consecință a includerii valorii-timp a opțiunii în evaluarea inițială a unui anumit element acoperit împotriva riscurilor, valoarea-timp afectează profitul sau pierderea în același timp ca elementul acoperit. As a consequence of including the time value of the option in the initial measurement of the particular hedged item, the time value affects profit or loss at the same time as that hedged item.

  Dacă o opțiune put emisă de o entitate împiedică derecunoașterea activului transferat, iar valoarea opțiunii este asociată cu evaluează activul transferat la valoarea justă, datoria asociată este evaluată la prețul de exercitare al opțiunii plus valoarea-timp a opțiunii.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the associated liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option.

  În orice caz, este esențial ca începând din să fie asigurată aplicarea uniformă a opțiunii și prin urmare statelor membre nu li se va da posibilitatea să impună condiții diferite pentru utilizarea opțiunii de taxare. However, it is crucial that a uniform implementation of the option is safeguarded as fromand that therefore Member States will not be given the possibility to impose differing conditions for the use of the VAT option.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  Pentru toate tipurile de opțiuni sau de warranturi care nu prezintă caracteristicile menționate la pct. For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in Item 5 of this Annex, the gross amount referred to in Item 4 of this Annex shall be the market value of the option or warrant.

  Modificarea cumulativă a valorii juste care provine din valoarea-timp a opțiunii care a fost acumulată într-o componentă separată a capitalurilor proprii "valoarea" trebuie contabilizată după cum urmează: The cumulative change in fair value arising from the time value of the option that has been accumulated in a separate component of equity the 'amount' shall be accounted for as follows: Pentru toate tipurile de opțiuni sau de warranturi care nu prezintă caracteristicile menționate la alineatul 2cuantumul brut menționat la alineatul 1 este valoarea de piață a opțiunii sau a warrantului.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in paragraph 2, the gross amount referred to in paragraph 1 shall be the market value of the option or warrant. A farmer, whose holding is partly situated in the region concerned, may not valoarea opțiunii este asociată cu or use outside that region his payment entitlements corresponding to the number of hectares, situated in that region, which he declares in the first year of application of the option.

  Autoritățile competente pot permite în plus ca cerința referitoare la o opțiune cumpărată la bursă sau în afara bursei să fie aceeași ca pentru instrumentul subiacent al opțiunii, cu condiția ca cerința astfel calculată să nu fie mai mare decât valoarea de piață a opțiunii.

  valoarea opțiunii este asociată cu

  In addition they may allow the requirement on a bought exchange-traded or OTC option to be the same as that for the instrument underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option.